Stadgar

Stadgar för Sällskapet Grynkorvens Vänner – Grynkorvsakademien.
Antagna vid sällskapets bildande 20050819.

Syfte
1. Sällskapets syfte är
att med alla till buds stående, ehuru dock lagliga, medel vårda bevara och utveckla Grynkorvstraditionen såväl vad gäller tillverkning som regelbundet intagande.
att verka för att Grynkorv officiellt proklameras, och accepteras, som skaraborgsk nationalrätt.
att särskilt uppmärksamma Grynkorvstillverkare, Grynkorvsdistributörer och inte minst kroghållare, som har den goda smaken att med viss regelbundenhet behaga upptaga Grynkorv, jämte lämpliga tillbehör, i sina menyer. Med självklarhet under rubriken ”Dagens rätt”, men med fördel även under avdelning ”Gastronomiska höjdare” e dyl i ”a la carte-menyn.
att årligen fira Grynkorvens Dag den tredje torsdagen i oktober samt verkar för att det blir så kallad ”röd dag” i almanackan. I varje fall allmän flaggdag.
att verka för att Grynkorv alltid stavs med stor bokstav.

Medlemskap och medlemsavgift
2. Medlemskap kan vinnas av alla och en var som räknar Grynkorv som en gastronomisk delikatess och därmed vill verka för föreningens syfte, samt erlägger den fastställda årliga medlemsavgiften, vilken i dessa stadgar fastställs till belopp motsvarande vad två kilo Grynkorv kostar till ordinarie pris över disk på årsmötesdagen hos en i Skaraborg etablerad livsmedelsdetaljhandel. Vilken avgör styrelsen.
Till hedersmedlem kan, av årsmötet, utses person som genom handel och vandel gjort ( eller förväntas göra ) utomordentliga och extraordinära insatser, vilka påvisbart gagnar sällskapets syften.

Verksamhetsår och säte
3. Sällskapets verksamhetsår omfattar kalenderår och det har sitt säte i Vara kommun.

Årsmöte
4. Årsmötet är sällskapets högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas innan mars månads utgång och Grynkorv skall serveras. Styrelsen skall kalla till årsmöte minst tre veckor i förväg. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda två veckor innan årsmötet och skickas ut till medlemmarna senast en vecka innan årsmötet.

På årsmötet skall följande punkter tas upp
1.   Val av mötesordförande.
2.   Val av mötessekreterare.
3.   Val av två justerare tillika rösträknare.
4.   Mötets behöriga utlysande.
5.   Fastställande av dagordning.
6.   Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
7.   Revisionsberättelse.
8.   Styrelsens ansvarsfrihet.
9.   Förslag om medlemsavgift för kommande år.
10. Verksamhetsplan.
11.  Val av fjälster ( ordförande ).
12.  Val av skriftställare ( sekreterare ).
13.  Val av bokhållare ( kassör ).
14.  Val av två skinnatrôtare ( ledamöter ).
15.  Val av två suppleanter.
16.  Val av två kontrollanter ( revisorer ) samt en revisorssuppleant.
17.  Val av valberedning bestående av tre personer.
18.  Motioner.
19.  Övriga frågor.
20.  Mötet avslutas.

Medlemsmöten
5. Mellan årsmöten kan kallas till medlemsmöten. Om inte annat för att tillsammans under muntra former njuta av Grynkorv. Kallelse utsänds genom styrelsens försorg minst två veckor före.

Styrelsens uppdrag och firmateckning
6. Mellan medlemsmöten äger styrelsen rätt att ta beslut om sällskapet och företräda sällskapet utåt. Styrelsen tecknar sällskapets firma och kan inom sig utse två eller flera ledamöter som två i förening tecknar sällskapets firma. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Stadgeändringar
7. Sällskapets stadgar kan, om det nu skall vara nödvändigt, ändras vid ordinarie årsmöte förutsatt att ändringsförslaget är medskickat i kallelsen och att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna biträder ändringsförslaget.

Uteslutning
8. Medlem som vid upprepade tillfällen bryter mot sällskapets stadgar eller av outgrundlig anledning upphör med sin Grynkorvsnjutning, eller på annat sätt allvarligt skadar sällskapets aktade anseende, kan suspenderas av styrelsen. Årsmöte, eller medlemsmöte, fattar formellt beslut om uteslutning ur föreningen.

Upplösning av sällskapet
9. Beslut om upplösning av sällskapet ( vilket Gud förbjude ) kan endast tas på två av varandra följande ordinarie årsmöten. Sällskapets materiella tillgångar skall då utbjudas till försäljning bland medlemmarna för att därmed inbringa kontanta medel. Blir det sedan något över när alla skulder är betalda, skall detta överskott användas till en rejäl Grynkorvsfest för medlemmarna.