Start

Sällskapet Grynkorvens Vänner har som syfte att med alla till buds stående, ehuru dock lagliga, medel vårda, bevara och utveckla Grynkorvstraditionen såväl vad gäller tillverkning som regelbundet intagande. Vi verkar för att Grynkorv proklameras, och accepteras som Skaraborgs nationalrätt. Vi firar Grynkorvens Dag den tredje torsdagen i oktober och verkar också för att denna dag blir ”röd” dag i almanackan. Eller åtminstone allmän flaggdag. Vi arbetar också för att Grynkorv alltid stavas med stor begynnelsebokstav.